Algemene voorwaarden Voetjebal België

Definities

 1. Voetjebal België: Voetjebal België heeft een samenwerking afgesloten met Voetjebal Nederland. De samenwerking kwam tot stand in juni 2013.
 2. De lessenreeksen van Voetjebal België vinden enkel plaats op de locaties zoals aangegeven op de website (www.voetjebalbelgie.be). Tenzij in de vorm van een initiatie dagof dergelijke.
 3. De inschrijver: de persoon die zijn/haar zoon/dochter inschrijft op de door hem/haar gekozen locatie.
 4. De inschrijving: de inschrijving kan enkel gebeuren door het online formulier volledig en correct in te vullen op de website met de gegevens van de zoon/dochter.
 5. De deelnemer: de deelnemer aan de Voetjebal-trainingen.

Bij inschrijving bij Voetjebal België gaat de inschrijver en deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Voetjebal België.

Deelnemingsvoorwaarden,inschrijvingen annulering

 1. De Voetjebal-trainingen staan open voor elke 2 tot en met 5-jarige, zowel jongen als meisje.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de Voetjebal-trainingen dient ingeschreven te worden zoals hierboven aangegeven in punt 4. Na inschrijving gaat Voetjebal België naof er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteiten te laten doorgaan. Indien er voldoende inschrijvingen zijn ontvangt de inschrijver (3) de bevestiging van de inschrijvingen de infobrochure met betaalgegevensen alle verdere nodige informatie. Deze bevestiging met de nodige informatie wordt u tijdig toegezonden per mail op het door u aangegeven mailadres.Indien Voetjebal België beslist de activiteit van die bepaalde locatie te annuleren, om welke reden dan ook, vervalt automatisch de inschrijving. Er kan gekozen worden om op een andere Voetjebal-locatie deel te nemen, indien daar plaats vrij is omdeel te nemen. De regels van punt c van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer het gaat om een annulering van Voetjebal België. Indien Voetjebal België beslist de start van de activiteit uit te stellen, om welke reden dan ook, zal er enkel een terugbetaling volgen indien er minder trainingen worden georganiseerd dan oorspronkelijk aangegeven in de infobrochure én er geen inhaaltraining wordt georganiseerd. Indien er een inhaaltraining wordt georganiseerd om de afgelaste training te vervangen zal er geen terugbetaling volgen indien men niet kan deelnemen,tenzij bij ziekte of blessure met geldig doktersattest.
 3. De trainingen vinden altijd plaats opde voorziene dagen en uren, uitgezonderd wanneer Voetjebal België daartoe bij overmacht niet in staat is.
 4. Indien voor de vermelde datum in de infobrochure kan aangegeven worden welke training de deelnemer niet kan deelnemen volgt er een aanpassing van het inschrijvingsgeld. Indien deze datum verstreken is kan er geen aanpassing aangevraagd worden.
 5. Een inschrijving van een activiteit dientsteeds per mail geannuleerd worden door de inschrijver. De annuleringskosten omschreven in dit artikelgelden steeds per individuele deelnemer.
  1. Gebeurt de annulering ten laatste 10 dagen voor de start van de 1e etraining, dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudenseen administratieve kost van € 15,teruggestort.
  2. Gebeurt de annulering binnen de 10 dagen voor de start van de 1e training, dan is er naast de administratieve kost zoals omschreven in i., een administratieve kost van 25% van de totale kostprijs, verschuldigd.
  3. Gebeurt de annulering tijdens de lessenreeks volgt er geen terugbetaling, tenzij bij ziekte of blessure met geldig doktersattest. Indien zulk attest kan voorgelegd worden wordt het bedrag teruggestort dat overeenkomt met de resterende trainingen min een administratieve kost van € 15.
  4. De betalingzoals vermeld in punt b dient voor de aangegeven datum in de infobrochure overgeschreven te worden op het vermelde rekeningnummer van Voetjebal België met vermelding van achternaam, voornaam en locatie.Indien de infobrochure met de betaalgegevens voorbijde aangegeven datum toekomt, dient de betaling uiterlijk voor de aanvang van de eerstvolgende activiteit betaald te zijn.Indien de betalingniet uitgevoerdwordt binnen de termijnen zoalshieraangegeven, heeft Voetjebal België het recht de deelnemer te weerhouden van de Voetjebal-training of de inschrijving te annuleren. Deze annulatie gebeurt aan de hand van een e-mail.

Kortingen

Om een korting te kunnen genieten dienen de nodige bewijsstukken voor de aangegeven datum doorgestuurd te worden via mail aan de organisatie van Voetjebal België. Niet tijdig ingediende bewijsstukken geven aanleiding tot een facturatie zonder korting.

Op de kledij kan geen korting bekomen worden.

Voetjebal België kent volgende kortingen toe:

 1. 2e lid van hetzelfde gezin (wonend in hetzelfde huis) neemt deel aan de Voetjebal-trainingen op dezelfde locatie tijdens dezelfde periode : € 10 korting op het inschrijvingsgeld van het 2e lid.
 2. 3e lid van hetzelfde gezin (wonend in hetzelfde huis) neemt deel aan de Voetjebal-trainingen op dezelfde locatie tijdens dezelfde periode : € 10 korting op het inschrijvingsgeld van het 2e lid en € 10 korting op het inschrijvingsgeld van het 3e lid.
 3. Vrije tijdspas Roeselare: Indien de vrije tijdspas voor de aangegeven datum in de infobrochure kan aangetoond worden (lees; scan doorsturen via mail) : 50 % korting op het inschrijvingsgeld.

Verzekering

Deinschrijving en dus ook de verzekering van de deelnemer(kind)gaat pas in uitvoering zodra het inschrijvingsgeld volledig betaald is.

De deelnemer kan dus niet deelnemen aan de trainingen wanneer het inschrijvingsgeld niet volledigbetaald is. De algemene voorwaarden van de verzekering kan uvinden op volgende links:

 1. Algemene voorwaarden: https://www.fros.be/downloads/ALGEMENE VOORWAARDEN FROS.pdf
 2. Wat doen als een verzekerde zich kwetst tijdens een activiteit van Voetjebal België: http://www.fros.be/sportverzekering/sportongeval
 1. Indien het materiaal, uitrusting,… al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de Voetjebal-activiteiten voor (on)bepaalde duur ontzegd worden. Voetjebal België is,behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Voetjebal België of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht aan derden.

Privacybeleid

 1. Tijdens de activiteit kunnener één of meerdere groepsfoto’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website kunnen worden gepubliceerd. Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen sportpromotiecampagnes op de eigen website, facebookpagina en brochures. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande. Indienmenniet akkoord gaat dien je dit schriftelijk, per mail, te melden aan de organisatie van Voetjebal België.

De overige bepalingen van de privacyverklaring van Voetjebal België kan je terugvinden op onze website.

Panathlon-verklaring

Samen met Voetjebal België onderschrijven de deelnemers en begeleiders door hun inschrijving de “Panathlon-verklaring”over ethiek in de jeugdsport. De tekst er van is te vinden ophunwebsite.
http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/

Attitude en gedragsregels

 1. Kledij: Elke deelnemer is verplicht bij inschrijving het originele Voetjebal-kledijpakket (shirt & broekje) aan te kopen. De deelnemer ontvangt de eerstvolgende training na betaling en ontvangst van het totale bedrag het kledijpakket.De deelnemer is verplicht deze te dragen bij elke Voetjebal-activiteit.Bij overmacht (lees; niet tijdig toegestuurd krijgen van de kledij) trachten wij asap de kledij aan de deelnemer te bezorgen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden, om welke reden dan ook, op het niet aankopen van het Voetjebal-kledijpakket.
  Schoeisel: de deelnemer en begeleider is verplicht schoeisel te dragen dat bestemd is voor de ondergrond waar gesport wordt.
 2. Geduld: wees niet té veeleisend. Laat gedachten zoals ‘hij/zij is nog te jong’ of ‘hij/zij kan het niet’ of ‘…’ achterwege en steun uw kind! Het is normaal dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben dan anderen. Bijleren verloopt immers met ‘vallen en opstaan’. Jullie hebben als belangrijke taak om je kind te stimuleren. Let wel op, NIET dwingen!
 3. Discipline: dit mag zeker gevraagd worden en de begeleiders zullen dit ook eisen. Dat betekent niet dat het kind ‘moet’ doen wat aangeboden wordt. Het is normaal dat een kleuter af en toe iets anders doet of eens wegloopt. (Misschien zag of hoorde hij/zij wel iets daarachter in de zaal en is hij/zij nieuwsgierig?) Er moet echter wel direct worden opgetreden als het kind met zijn/haar gedrag anderen of zichzelf in gevaar brengt (hieronder verstaan we ook plagen, uitlachen, …). Dit hoort niet bij Voetjebal! Discipline vragen wij uiteraard ook van de ouders die meedoen! Doe jij het goed (actief, inleven in de oefening, leef-en denkwereld,…) dan zal je kind het waarschijnlijk veel beter doen (kopieergedrag)!
 4. Wat moet ik doen als ouder/begeleider: wijvragen van de ouder/begeleider dat hij/zij het kind stimuleert, helpt en feedback geeft bij de oefeningen. Dit kan op een verbale manier (‘Komaan, nog 3 keer!’ of ‘Goed gedaan!’ of ‘High Five’ of …). Denk eraan, je zoon of dochter wilt aandacht, geef hen dit op een positieve manier! Beloon het goede werk.
 5. Kleedkamers: Er zal steeds 1 of meerdere kleedkamer(s) voorzienworden voor het omkledenof spullen weg te hangen, zo blijft de sportzaal/sportveld ordelijk. Dekleedkamersworden niet afgesloten. Laat waardevolle spullen dan ook thuis! Diefstal is niet gedekt door de verzekering.
 6. Veiligheid: Laat uw kind geen dingen doen die niet veilig zijn (ergens opklimmen zonder begeleiding, spelen met de deuren, aan de doelen trekken,… ).

Varia

 1. Taal: de voertaal bij Voetjebal België is Nederlands.
 2. Feedback: Voetjebal België tracht steeds het beste na te streven, feedback is daarbij steeds welkom, dit mogen uiteraard ook verbeterpunten zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden over alle activiteiten die verbonden zijn aan Voetjebal België vanaf juni2018.

Algemene gegevens Voetjebal België

Verantwoordelijke Voetjebal België: Raf Caubergh
Adres: Acacialaan 8 –3740 Bilzen
Mail: info@voetjebalbelgie.be
GSM: 0478/63.42.18
Website: www.voetjebalbelgie.be
BTW-nummer: BE 0653 774060
Rekeningnummer: BE 65 0689 0531 7696