Algemene voorwaarden Voetjebal België

Definities

 • Voetjebal België: Voetjebal België heeft een samenwerking afgesloten met Voetjebal Nederland. De samenwerking kwam tot stand in juni 2013.
 • De lessenreeksen van Voetjebal België vinden enkel plaats op de locaties zoals aangegeven op de website (voetjebalbelgie.be) of op de vermelde locatie in de infobrochure dewelke aan de deelnemers tijdig wordt doorgestuurd per mail.
 • De inschrijver: de persoon die zijn/haar zoon/dochter inschrijft op de door hem/haar gekozen locatie.
 • De inschrijving: de inschrijving kan enkel gebeuren door het online formulier volledig en correct in te vullen op de website met de gegevens van de zoon/dochter.
 • De deelnemer: de deelnemer (kind) aan de Voetjebal-trainingen.

Bij inschrijving bij Voetjebal België gaat de inschrijver en deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Voetjebal België.

Deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en annulering

 1. De Voetjebal-trainingen staan open voor elke 2 tot en met 5-jarige, zowel jongen als meisje.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de Voetjebal-trainingen dient ingeschreven te worden zoals hierboven aangegeven in punt 4. Na inschrijving gaat Voetjebal België na of er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteiten te laten doorgaan. Indien er voldoende inschrijvingen zijn ontvangt de inschrijver (3) de bevestiging van de inschrijving en de infobrochure met alle verdere nodige informatie en tevens de gegevens om de betaling van het inschrijvingsgeld in orde te brengen. Deze bevestiging met de nodige informatie wordt u tijdig toegezonden per mail op het door u aangegeven mailadres.

Indien Voetjebal België beslist de activiteit van die bepaalde locatie te annuleren, om welke reden dan ook, vervalt automatisch de inschrijving. Er kan gekozen worden om op een andere Voetjebal-locatie deel te nemen, indien daar plaats vrij is om deel te nemen. De regels van punt c van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer het gaat om  een annulering van Voetjebal België.

Indien Voetjebal België beslist de start van de activiteit uit te stellen, om welke reden dan ook, zal er enkel een terugbetaling volgen indien er minder trainingen worden georganiseerd dan oorspronkelijk aangegeven in de infobrochure én er geen inhaaltraining op later moment wordt georganiseerd. Indien er een inhaaltraining wordt georganiseerd om de afgelaste training te vervangen zal er geen terugbetaling volgen, ook niet indien men niet kan deelnemen aan de inhaaltraining, tenzij bij ziekte of blessure met geldig doktersattest op naam van de deelnemer.

 1. De trainingen vinden altijd plaats op de voorziene dagen en uren, uitgezonderd wanneer Voetjebal België daartoe bij overmacht niet in staat is.
 2. Indien voor de vermelde deadline in de infobrochure kan aangegeven worden welke training de deelnemer niet kan deelnemen volgt er een aanpassing van het inschrijvingsgeld. Indien deze deadline verstreken is kan er geen aanpassing aangevraagd worden.
 3. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de lessenreeks waarvoor deze inschreef dient de annulering hiervan steeds per mail geannuleerd worden door de inschrijver. De annuleringskosten omschreven in dit artikel gelden steeds per individuele deelnemer.
  1. Gebeurt de annulering van de lessenreeks ten laatste 10 dagen voor de start van de lessenreeks, dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens een administratieve kost van € 25, teruggestort.
  2. Gebeurt de annulering van de lessenreeks binnen de 10 dagen voor de start van de lessenreeks, dan is de deelnemer naast de administratieve kost zoals omschreven in i., een 2e administratieve kost van 25% van de totale kostprijs, verschuldigd.
 • Gebeurt de annulering van de lessenreeks tijdens de lessenreeks volgt er geen terugbetaling, tenzij bij ziekte of blessure met geldig doktersattest op naam van de deelnemer. Indien zulk attest kan voorgelegd worden wordt het bedrag teruggestort dat overeenkomt met de resterende trainingen. Het doktersattest moet in dit geval de periode overbruggen waaraan de deelnemer niet kan deelnemen en dient uiterlijk de 2 dagen voor aanvang van de eerstvolgende training, of uiterlijk 2 dagen na afloop van de vorige training waaraan men niet kon deelnemen omwille van ziekte of blessure, per mail doorgestuurd te worden naar info@voetjebalbelgie.be.
 1. De betaling zoals vermeld in punt b dient voor de aangegeven datum in de infobrochure overgeschreven te worden op het vermelde rekeningnummer van Voetjebal België met vermelding van achternaam, voornaam en locatie. Indien de infobrochure met de betaalgegevens voorbij de aangegeven datum in de infobrochure toekomt dient het inschrijvingsgeld betaald te worden voor de aangegeven datum vermeld in de mail waarin de infobrochure is bijgevoegd. Indien de betaling niet uitgevoerd wordt binnen de termijnen zoals hier aangegeven, heeft Voetjebal België het recht de deelnemer te weerhouden van de Voetjebal-training of de inschrijving te annuleren.
 2. Indien de deelnemer, wegens ziekte of blessure, niet kan deelnemen aan een training in de lessenreeks waarvoor deze inschreef, en het overeenkomstige inschrijvingsgeld hiervoor tijdig betaald werd, dient de annulering hiervan steeds per mail geannuleerd worden door de inschrijver. De deelnemer zal een terugbetaling van die bepaalde training ontvangen indien deze tijdig (uiterlijk 2 dagen na afloop van de training waaraan de deelnemer niet kon deelnemen) een geldig doktersattest op naam van de deelnemer per mail doorstuurt naar info@voetjebalbelgie.be.

Kortingen

Om een korting te kunnen genieten dienen de nodige bewijsstukken voor de aangegeven datum doorgestuurd te worden via mail aan de organisatie van Voetjebal België. Niet tijdig ingediende bewijsstukken geven aanleiding tot een facturatie zonder korting.

Op de kledij kan geen korting bekomen worden.

Voetjebal België kent volgende kortingen toe:

 1. 2e lid van hetzelfde gezin (wonend in hetzelfde huis op hetzelfde adres) neemt deel aan de Voetjebal-trainingen op dezelfde locatie tijdens dezelfde lessenreeks : € 11 korting op het inschrijvingsgeld van het 2e
 2. 3e lid van hetzelfde gezin (wonend in hetzelfde huis op hetzelfde adres) neemt deel aan de Voetjebal-trainingen op dezelfde locatie tijdens dezelfde lessenreeks : € 11 korting op het inschrijvingsgeld van het 3e

Verzekering 

De inschrijving en dus ook de verzekering van de deelnemer (kind) gaat pas in uitvoering zodra het inschrijvingsgeld volledig betaald is. De deelnemer kan dus niet deelnemen aan de trainingen wanneer het inschrijvingsgeld niet volledig betaald is.  

De algemene voorwaarden van de verzekering kan u vinden op volgende links :

1: Algemene voorwaarden: http://fros.be/downloads/ALGEMENE%20VOORWAARDEN%20FROS.pdf

2: Wat doen als een verzekerde zich kwetst tijdens een activiteit van Voetjebal België:

http://www.fros.be/sportverzekering/sportongeval

 1. Indien het materiaal, uitrusting,… al dan niet opzettelijk, beschadigd worden door inschrijver of deelnemer, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer en/of inschrijver. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling of de aankoop van nieuw materiaal dat overeenkomt met het beschadigde stuk. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de Voetjebal-activiteiten voor (on)bepaalde duur ontzegd worden. Voetjebal België is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Voetjebal België of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht aan derden.

Privacybeleid

 1. Tijdens de activiteit kunnen groepsfoto’s en/of individuele foto’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website en/of sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen sportpromotiecampagnes op de eigen website, social media en brochures. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande. Indien men niet akkoord gaat dient de inschrijver dit schriftelijk, per mail, te melden aan de organisatie van Voetjebal België.

De overige bepalingen van de privacyverklaring van Voetjebal België kan je terugvinden op onze website.

Panathlon-verklaring

Samen met Voetjebal België onderschrijven de deelnemers en begeleiders door hun inschrijving de “Panathlon-verklaring” over ethiek in de jeugdsport. De tekst er van is te vinden op hun website. http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/

Attitude en gedragsregels

 1. Kledij: Elke deelnemer is verplicht bij inschrijving het originele Voetjebal-kledijpakket (shirt & broekje) aan te kopen. De deelnemer ontvangt de eerstvolgende training na betaling en ontvangst van het totale bedrag het kledijpakket. De deelnemer is verplicht deze te dragen bij elke Voetjebal-activiteit. Bij overmacht (lees; niet tijdig toegestuurd krijgen van de kledij of onvoldoende voorraad) trachten wij asap de kledij aan de deelnemer te bezorgen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden, om welke reden dan ook, op het niet aankopen van het Voetjebal-kledijpakket.

Schoeisel: de deelnemer en begeleider is verplicht schoeisel te dragen dat bestemd is voor de ondergrond waar gesport wordt.

 1. Geduld: wees niet té veeleisend. Laat gedachten zoals ‘hij/zij is nog te jong’ of ‘hij/zij kan het niet’ of ‘…’ achterwege en steun uw kind! Het is normaal dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben dan anderen. Bijleren verloopt immers met ‘vallen en opstaan’. Jullie hebben als belangrijke taak om je kind te stimuleren. Let wel op, NIET dwingen!
 2. Discipline: dit mag zeker gevraagd worden en de begeleiders zullen dit ook eisen. Dat betekent niet dat het kind ‘moet’ doen wat aangeboden wordt. Het is normaal dat een kleuter af en toe iets anders doet of eens wegloopt. (Misschien zag of hoorde hij/zij wel iets daarachter in de zaal en is hij/zij nieuwsgierig?) Er moet door de begeleider van het kind echter wel direct worden opgetreden als het kind met zijn/haar gedrag anderen of zichzelf in gevaar brengt (hieronder verstaan we ook overdreven kabaal maken, plagen, uitlachen, …). Dit hoort niet bij Voetjebal! Discipline vragen wij uiteraard ook van de ouders die meedoen! Doe jij het goed (actief, inleven in de oefening, leef- en denkwereld,…) dan zal je kind het waarschijnlijk veel beter doen (kopieergedrag)!
 3. Wat moet ik doen als ouder/begeleider: wij vragen van de ouder/begeleider dat hij/zij het kind stimuleert, helpt en feedback geeft bij de oefeningen. Dit kan op een verbale manier (‘Komaan, nog 3 keer!’ of ‘Goed gedaan!’ of ‘High Five’ of …). Denk eraan, je zoon of dochter wilt aandacht, geef hen dit op een positieve manier! Beloon het goede werk.
 4. Kleedkamers: Er zal indien mogelijk 1 of meerdere kleedkamer(s) voorzien worden voor het omkleden of spullen weg te hangen, zo blijft de sportzaal/sportveld ordelijk. De kleedkamers worden niet afgesloten. Laat waardevolle spullen dan ook thuis! Diefstal is niet gedekt door de verzekering. Indien er geen kleedkamer ter beschikking is worden de overbodige spullen ordelijk langs de kant gelegd waar deze de training niet storen.
 5. Veiligheid: Laat uw kind geen dingen doen die niet veilig zijn (ergens opklimmen zonder begeleiding, spelen met de deuren, aan de doelen trekken,… ).

Varia

 1. Taal: de voertaal bij Voetjebal België is Nederlands. Uiteraard kan het ook gebeuren dat de trainer individueel iemand helpt in een andere taal wanneer deze het Nederlands onvoldoende machtig is en de trainer dezelfde taal als de deelnemer spreekt.
 2. Feedback: Voetjebal België tracht steeds het beste na te streven, feedback is daarbij steeds welkom, dit mogen uiteraard ook verbeterpunten zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden over alle activiteiten die verbonden zijn aan Voetjebal België vanaf april 2021.

Algemene gegevens Voetjebal België

Zaakvoerder Voetjebal België: Raf Caubergh
Adres: Nieuwstraat 114 – 3600 Genk
Mail: info@voetjebalbelgie.be
GSM: 0478/63.42.18
Website: www.voetjebalbelgie.be
Social Media: Voetjebal België
BTW-nummer: BE 0653 774 060
Rekeningnummer: BE 65 0689 0531 7696